Villkor för användandet av webbplatsen wearlenses.se

1. Beskrivning av tjänsterna

Följande villkor reglerar relationen mellan konsumenten och ALCON Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S (härefter "ALCON") avseende användningen av plattformen www.wearlenses.se. Genom att använda plattformen www.wearlenses.se. så kan kunden köpa kontaktlinser från den optiker som kunden väljer, boka tider för tillpassning och uppföljning. När kunden valt en viss optiker förflyttas kunden till den valda optikerns webbplats.

2. Plattformens tillgänglighet och lägsta ålder

2.1 Kunden har ingen rätt att kräva tillgång till tjänsterna som ALCON erbjuder.

2.2 Användning är bara tillåten för kunder som är 18 år eller äldre.

3. Ansvar

TALCON har inte något ansvar för att funktionerna som erbjuds som en del av de erbjudna tjänsterna är fria från fel eller störningar. Tjänsterna som erbjuds på denna plattform är gratis och icke-bindande. Skadeståndsskyldighet för ALCON kan enbart uppstå när det finns tvingande lagkrav om detta och kravet baseras på en avsiktlig handling eller grov oaktsamhet.

4. Skadeslöshet

Om en juridisk överträdelse sker kan den som drabbas av detta rikta ett krav mot ALCON. Om detta krav uppstått på grund av handlande av en konsument så ska konsumenten hålla ALCON skadeslös avseende sådana krav. Denna skadeslöshet innefattar även rättegångskostnader bestående av ombudskostnader eller kostnader för domstolsprocesser som kan uppkomma. Dessa krav på skadeslöshet påverkar förstås inte konsumenten om denna inte är ansvarig för den juridiska överträdelsen som skett.

5. Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter som lämnas av användaren efter att ha valt en optiker kommer att samlas in av den respektive optikern och inte av ALCON.

6. Avslutande bestämmelser

ALCON reserverar sig rätten att upphöra med tillhandahållandet av tjänsterna närsomhelst. ALCON har också rätt att närsomhelst ändra dessa användarvillkor.